cRc Beth Din

cRc Beth Din News

Rabbi Reiss’ Dvar Torah in YU’s Tisha B’av To-Go 5781

Saturday, July 17, 2021

Click HERE to read Rabbi Reiss’ Dvar Torah about Kinah 26 in Yeshiva University’s Tisha B’av To-Go 5781 on pages 11 and 12.